Artikel 1 – De overeenkomst met Krúskes B.V.

Via Krúskes.nl kunt u onze producten bestellen door middel van een (goedgekeurd) inkoopaccount. Alle gegevens die wij nodig hebben om uw bestelling te verifiëren en verwerken, dient u volledig en naar waarheid in te vullen. U mag gedurende een periode van 7 werkdagen na ontvangst van uw bestelling zonder opgaaf van reden de bestelde producten retourneren, dat is geen enkel probleem.

Artikel 2 – Prijzen, offertes en aanbiedingen

 1. U betaalt de prijs die op het moment van bestellen op de website is vermeld, door in te loggen met uw inkoopaccount vindt u bij ieder product de inkoopprijs.
 2. Alle offertes en aanbiedingen van Krúskes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 3. Krúskes kan niet aan haar prijzen, offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Krúskes niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3 – Betaling van uw bestelling

 1. U dient uw bestelling vooraf te betalen door middel van de betaalmethode iDEAL. Een andere betaalmethode is niet mogelijk. Krúskes streeft ernaar om bestellingen uiterlijk 3 werkdagen na ontvangst van de betaling ter verzending aan te bieden. Hiertoe is Krúskes echter niet verplicht. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 3 werkdagen ter verzending aan te bieden, wordt u daarover per e-mail geïnformeerd en heeft u het recht uw bestelling kosteloos te annuleren. Het door u betaalde bedrag wordt dan binnen 5 werkdagen teruggestort op de wijze waarop u betaald heeft. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Wederpartij die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

Artikel 4 – Levering van uw bestelling

De vervoerder van uw bestelling is PostNL, verzending op een andere wijze is niet mogelijk. De verzending van uw bestelling is in handen van PostNL en vindt plaats onder volledige verantwoordelijkheid van het verzendbedrijf. Voor beschadiging, vermissing of andere problemen tijdens de verzending is Krúskes niet aansprakelijk. Uw bestelling afhalen is niet mogelijk.

Artikel 5 – Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.
 2. Indien de bezorging door (tijdelijk) niet op voorraad zijn van producten of om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Wederpartij hiervan uiterlijk 5 werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Wederpartij heeft in dat geval het recht om de bestelling kosteloos te annuleren. Het door u betaalde bedrag wordt dan binnen 5 werkdagen teruggestort op dezelfde wijze waarop u betaald heeft.

Artikel 6 – Uw bestelling retourneren

Uw bestelling retourneren bij Krúskes is geen probleem. U moet zich hiervoor wel aan de volgende regels houden:

 1. Alleen producten die bij Krúskes zijn gekocht kunnen geretourneerd worden.
 2. Alvorens te retourneren dient er contact per e-mail te worden opgenomen. Om een retour aan te vragen stuurt een e-mail met retourverzoek voorzien van factuur- of bestelnummer naar wholesale@kruskes.nl. Stuur geen producten retour zolang u geen bevestiging heeft ontvangen. Retourzendingen zonder bevestiging van Krúskes worden niet geaccepteerd.
 3. Gedurende de 7 werkdagen na ontvangst van uw bestelling kunt u uw bestelling zonder opgaaf van reden retourneren. De termijn van 7 werkdagen wordt door Krúskes bepaald door de datum waarop u een retourverzoek heeft aangevraagd te vergelijken met de verwachte bezorgdatum van de bestelling.
 4. U dient, na ontvangst van een retourbevestiging, de producten binnen 7 dagen onbeschadigd in de originele verpakking terug te sturen. Vermeld hierbij uw (bedrijfs)naam, factuur- en of bestelnummer en bankrekeningnummer.
 5. De eventuele kosten en het verzendrisico die de retourzending met zich meedragen zijn voor eigen rekening.
 6. Ingeval van het retourneren van producten, ontvangt u het door u betaalde bedrag van die producten, exclusief eventuele verzendkosten, binnen 14 werkdagen na ontvangst van de geretourneerde bestelling op uw bankrekening.

Artikel 7 – Garantie op Krúskes producten

De door Krúskes geleverde producten zijn van dusdanige kwaliteit dat deze voldoen aan alle normen en eisen die daaraan, bij redelijkerwijs gebruik, kunnen worden gesteld. De door Krúskes geleverde producten zijn vrij van gebreken van welke aard dan ook. Deze garantie is geldig tot 4 weken na levering van het product. Uw factuur is uw aankoop- en garantiebewijs.

 1. Wanneer blijkt dat een door Krúskes geleverd product niet voldoet aan de afgegeven garantie, zorgt Krúskes binnen redelijke termijn voor een passende oplossing. U dient hiertoe, onder vermelding dat u aanspraak maakt op de garantie en een beschrijving van het gebrek, het product te retourneren conform de regels die beschreven zijn onder “retourneren”. Indien het product gebreken heeft dan dient u hiervoor foto’s toe te sturen waarop de gebreken te zien zijn. Indien retourzending redelijkerwijs onmogelijk is, dan dient u Krúskes hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. Na retourzending (of ontvangst van een schriftelijke garantie aanspraak) en beoordeling van de garantie aanspraak door Krúskes, wordt het product naar keuze van Krúskes ofwel hersteld, ofwel vervangen, ofwel vergoed.
 2. In geval tot vervanging van een product wordt overgegaan, verplicht u zich het te vervangen product aan Krúskes te retourneren, indien niet anders besproken, en het eigendom hiervan aan Krúskes over te dragen.
 3. De garantie geldt niet als een gebrek is ontstaan door onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, of wanneer uzelf of derden wijzigingen aan het product hebben aangebracht (dan wel een poging hiertoe is ondernomen), of wanneer het product gebruikt is voor doelen waarvoor het niet bestemd is.
 4. Indien een door Krúskes geleverd product niet overeenkomt met de gesloten overeenkomst en dit als gebrek in de zin van de regeling productaansprakelijkheid wordt aangemerkt, dan is Krúskes niet aansprakelijk voor enige gevolgschade die daaruit voortvloeit.
 5. Wanneer de producent van een gebrekkig product aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van Krúskes beperkt tot herstel, vervanging of vergoeding van het geleverde product.
 6. Onverminderd de voorgaande garantiebepalingen is Krúskes niet aansprakelijk indien het gebrek te wijten is aan opzet, grove schuld, verwijtbaar handelen, onoordeelkundig gebruik of oneigenlijk gebruik van uw kant.
 7. De in deze garantiebepalingen geformuleerde beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade zijn niet geldig indien het gebrek een gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Krúskes, haar medewerkers of onder haar verantwoordelijkheid opererende derden (voor zover deze verantwoordelijkheid niet expliciet is uitgesloten).

Artikel 8 – Privacy

Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden zonder uw expliciete toestemming, met inachtneming van het hiervoor genoemde. Indien u niet langer betrokken wil worden bij marketingacties van Krúskes, waaronder nieuwsbrieven en aanbiedingen, dan kunt een verzoek per e-mail richten aan wholesale@kruskes.nl.

Artikel 9 – Klachten

Bij klachten over onze producten, service of ontevredenheid over bepaalde zaken kunt u zich wenden tot wholesale@kruskes.nl. Wanneer uw klacht een specifieke bestelling betreft vermeld dan ook het factuur- en/of bestelnummer en de specifieke klacht.

Artikel 10 – Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

De rechter in de vestigingsplaats van Gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 11 – Aanmelden reseller

Verkoopadressen die door Krúskes worden goedgekeurd, worden op dat moment exclusief goed gekeurd voor de op dat moment geldende aanvraag met betrekking dat verkoopadres. Mocht de reseller besluiten om via een ander/extra verkoopkanaal ook Krúskes aan te gaan bieden, anders dan het bij de aanvraag geldende verkoopkanaal/adres, zal hier eerst toestemming voor verleend moeten worden door Krúskes. We accepteren momenteel geen webshops, onze producten mogen niet online worden aangeboden met het doel deze op afstand aan een consument te verkopen.

Voorwaarden om verkooppunt van Krúskes te worden:
– De Krúskes producten worden alleen offline, in een stenen winkel aangeboden en verkocht
– Bedrijf staat ingeschreven bij Kamer van Koophandel en handelt vanuit Nederland
– Eigenaar of gemachtigd persoon voor aanvraag reseller is minimaal 18 jaar

Artikel 12 – Afspraken reseller

 1. Op alle afbeeldingen die worden getoond op www.kruskes.nl of diens Social media kanalen rust een copyright. Bij schending van het copyright bent u verplicht de fotolicentie vergoeding te betalen van € 75,- (excl. btw) op het gebruiken van de afbeeldingen. Indien u een ontwerp één op één kopieert dan wel voor privé gebruik of commercieel gebruik, dan bent u verplicht een commerciële licentie af te nemen á € 299 (excl. btw)  bij gebruik van minder dan 250 kopieën/exemplaren. Bij gebruik van kopieën en/of exemplaren vanaf 251 stuks bent u verplicht tot het betalen van een commerciële licentie á € 999 (excl. btw).
 2. Als reseller kunt u gebruik maken van het fotomateriaal op de website ter promotie van de Krúskes producten. Bij promotie via Social media dient u Krúskes te noemen in uw bericht.
 3. De verkoopprijs dient gelijk te zijn aan de consumentenprijs op kruskes.nl, tenzij anders overeengekomen.